___VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT - KRALjEVO
Pretraga:
ENG SRB

• POJAVA NOVOG VIRUSA PREŽIVARA U EVROPI -ŠMALENBERG VIRUS (SCHMALLENBERG VIRUS)

datum: 29.02.2012. godine

 

Šmalenberg virus(ŠV) je nedavno otkriven u Nemačkoj (novembar 2011.), od kada je prijavljena njegova pojava u Holandiji, Francuskoj, Belgiji, Italiji i Luksemburgu.

ŠV pripada familiji Bunyaviridae, rodu Orthobunyavirus, a genetska sličnost mu je najveća sa Shamonda virusom u okviru Simbu serogrupe virusa.

Ovaj virus je najčešće utvrđen kod obolelih domaćih preživara (goveda, ovce, koze). Smatra se da se uzročnik prenosi vektorima (komarcima i komarčićima iz familije Culicoides), a takođe je utvrđeno i vertikalno prenošenje (transplacentarno). Ogledi o horizontalnom prenošenju virusa su u toku i podaci još uvek nisu dostupni. Iako se za sada raspolaže sa malo podataka o prenošenje ovog virusa, smatra se da je rizik od prenošenja ovog virusa na ljude mali. Infektivnost virusa se značajno smanjuje na 50-60 ºC u trajanju od najmanje 30 minuta, dok je virus osetljiv na uobičajena dezinfekciona sredstva ( 1% natrijum hipohlorid, 70% etil alkohol, 2% glutaraldehid, formaldehid).

Ekperimentima na teladima utvrđeno je da ŠV izaziva blage simtome 3.-5. dana nakon veštačke infekcije kratkotrajnom viremijom u trajanju od 2-5 dana nakon inokulacije. Klinički simtomi kod goveda uključuju blaže akutne simtome (povišenu telesnu temperaturu preko 40 ºC, anoreksiju, smanjenje lučenje mleka (i do 50%), dijareju, koji traju nekoliko dana. Kod gravidnih životinja mogu se javiti pobačaji. Kod rođenog potomstva ili pobačenih plodova zabeležene su različite malformacije (na nekim farmama ovaca u toku leta i jeseni 2011. utvrđeno je više od 25% malformacija kod jagnjadi).

Diferencijalna dijagnostički treba isključiti sledeće bolesti kod odraslih jedinki: bolest plavog jezika, slinavku i šap, bovinu virusnu dijareju, goveđe herpes viruse, groznicu doline Rifra, goveđu efemernu groznicu, epizootsku hemoragičnu bolest, kao i prisustvo različitih toksičnih supstanci. Što se tiče pojave malformacija kod teladi, jagnjadi i jaradi treba isključiti prisustvo toksičnih supstanci, genetske faktore, bolest plavog jezika i prisustvo Pestivirusa, kao i druge viruse Simbu serogrupe (Akabane).

Pogodni uzorci za dijagnostička ispitivanja su serum ili puna krv (sa antikoagulansom), a od mrtvorođenih životinja, uzorci moždanog tkiva i slezine. Od novorođenih životinja pored uzoraka krvi kao uzorak može poslužiti i mekonium. Dijagnoza ovog virusa vrši se real time RT PCR metodom, izolacijom virusa, metodom indirektne florescencije i neutralizacionim testom.

Na osnovu preporuka naučnog komiteta Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) od 16. februara 2012. godine, donete su preporuke sa stanovišta bezbedne trgovine. Među njima treba istaći one koje se tiču prometa gravidnih životinja. U njima se navodi da pošto ŠV perzistira u fetusima novorođene životinje mogu biti serološki pozitivne. Preporučuje se primena sličnih mera u prometu živih preživara kao kod bolesti plavog jezika, uzimajući u obzir mnogo kraći period viremije.

Laboratorije veterinarskog specijalističkog instituta Kraljevo raspolaže svim neophodnim dijagnostičkim sredstvima za molekularnu dijagnostiku ovog novog virusa.