___VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT - KRALjEVO
Pretraga:
ENG SRB

PROJEKTI - Svi projekti


° Monitoring avijarne influence kod sentinel jata i divljih ptica na područjaju NP Đerdapa i teritorije opštine Kladovo;

° Monitoring avijarne influence i atipične kuge živine kod divljih ptica u Srbiji;

° Ispitivanje prisustva virusa besnila na nekoliko staništa populacije slepih miševa nacionalnog parka "Đerdap" primenom direktne imunofluorescencije i imunohromatografskog testa, i ispitivanje prisustva paramiksovirusa i njihova identifikacija;

° Kontrola zdravstvenog stanja i priplodnih sposobnosti nerastova u individualnom sektoru i njihov uticaj na zdravstveno stanje svinja na epizootiološkom području VSI „Kraljevo“;

° Kontrola zdravstvenog stanja priplodnih bikova u individualnom sektoru i njihov uticaj na zdravstveno stanje goveda na epizootiološkom području VSI „Kraljevo“ sa posebnim osvrtom na prenošenje IBR-a;

° Dijagnostički monitoring avijarne influence na delu teritorije opštine Raška, Novi Pazar i Tutin prema administrativnoj granici sa Kosovom;

° Kontinuirana obuka ekipa za suzbijanje zaraznih bolesti Republike Srbije,kompletiranje i održavanje potrebne opreme;

° Unapređenje imunološkog statusa živine gajene u ekstenzivnim uslovima (dvorištima) prema atipičnoj kugi živine i uspostavljanje sistema kontrole sprovedenih imunoprofilaktičkih mera u predmetnoj populaciji na teritoriji RS;

° Unapređenje nivoa biosigurnosti virusološke laboratorije VSI "Kraljevo" sa nivoa 2 na nivo 3 kao nacionalne referentne laboratorije za avijarnu influencu divljih ptica i živine Republike Srbije;

° Ispitivanje prisustva virusa WNV (West Nile virusa) u populaciji divnjih ptica na nekoliko epizootioloških teritorija Republike Srbije, kao i ispitivanje prisustva virusnog antigena u populaciji komaraca primenom RAMP West Nile Virus testa;

° Osavremenjavanje i unapređenje dijagnostike avijarne influence divljih ptica, živine i ostalih vrsta životinja, kao i ukupnog rada virusološke laboratorije VSI „Kraljevo“ kao nacionalne referentne laboratorije za avijarnu influencu divljih ptica i živine;

° Prevalenca avijarne hlamidioze kod divljih ptica i domaće živine na nekoliko epizootioloških teritorija Republike Srbije;

° Značaj malih sisara (glodara) u epizootiologiji zaraznih i parazitskih bolesti zoonoznog karaktera na teritoriji Republike Srbije;

° Istraživanje stanja i zaštita slepih miševa (Chiroptera) u speleološkim objektima na području NP Đerdap;

° Istraživanje stanja i zaštita prioritetnih vrsta ptica na području NP Đerdap;

° Edukacija stočara u tovu junadi;

° prekliničko ispitivanje bioaktivnih supstanci;

° Razvoj i standardizacija molekularnih i imunskih metoda u dijagnostici bakterijskih zoonoza;

° Primena molekularnih metoda zasnovanih na PCRu u brzoj detekciji virusa NB i ispitivanje imunogenosti subjedinične vakcine pripremljenog od antigena;

° Praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođenje novih biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa-analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju životne sredine;

° Istraživanja savremenih biotehnoloških postupaka u proizvodnji hrane za životinje u cilju povećanja konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti hrane;

° Difuzni sistem zvezdastih (stellata) ćelija i njihova uloga u oštećenju tkiva, reparaciji i neoplastičnim procesima kod sisara, OI -156010;