___VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT - KRALjEVO
Pretraga:
ENG SRB

USLUGE - BAKTERIOLOšKA ISPITIVANJA


Vrsta uzorka: kl. materijal

° Izolacija identifikacija Salmonellae vrsta ®
° Prisustvo uzročnika američke kuge pčelinjeg legla (mikroskopski,izolacija, identifikacija) ®
° Kompletno aerobno ispitivanje materijala
° Kompletno anaerobno ispitivanje materijala
° Kompletno mikro aerofilno ispitivanje materijala
° Identifikacija i tipizacija bakterija-klasična
° Identifikacija i tipizacija bakterija - aglutinacija
° Identifikacija i tipizacija bakterija - API A
° Identifikacija i tipizacija bakterija - API E
° Identifikacija i tipizacija bakterija - API sistem
° Antibiogram-za aerobe
° Antibiogram - za anaerobe
° Bakteriološki pregled mleka na mastite (ZPV)
° Bakteriološki pregled TBC
° Bakteriološki pregled - brisevi
° Bakteriološki pregled - sperme - spermokultura - materična sluz
° Određivanje ukupnog broja aerobnih mikroorganizama u semenu
° Bakteriološki pregled - urina - urinokultura
° BBL Cristal Sistem
° Bakteriološki pregled - feces
° Bakteriološki pregled - pčele
° Hemokultura - aerobno
° Hemokultura - anaerobno
° Izolacija i determinacija gljivica i plesni
° Bakteriološki pregled na antraks
° Bakteriološki pregled jaja i embrioniranih jaja
° Identifikacija Listeria monocytogenes
° Izolacija identifikacija Pasteurella vrsta

Vrsta uzorka: namernice

° Utvrđivanje prisustva sulfitoredukujućih klostridije ®
° Utvrđivanje prisustva Salmonella vrsta ®
° Utvrđivanje prisustva Proteus vrsta ®
° Utvrđivanje prisustva E . coli ®
° Utvrđivanje ukupnog broja bakterija u 1 gr ®
° Utvrđivanje ukupnog broja lipolitičkih mikroorganizama ®
° Utvrđivanje ukupnog broja aerobnih sporogenih bakterija ®
° Utvrđivanje prisustva koagulaza pozitivnih stafilokoka ®
° Utvrđivanje ukupnog broja kvasaca i plesni ®
° Dokazivanje antibiotika u mleku metodom po Charm MRL ®
° Utvrdjivanje broja somatskih ćelija u mleku ®
° Određivanje broja mikroorganizama iz briseva ®
° Određivanje broja enterobakterija iz briseva ®
° Utvrđivanje prisustva Listeria monocytogenes ®
° Organoleptički pregled namirnica
° Izolacija i determinacija plesni i kvasaca
° Utvrđivanje ukupnog broja laktobacila
° Utvrđivanje prisustva Campylobacter spp
° Utvrđivanje prisustva Bacilus cereus
° Bakteriološki pregled namernica animalnog porekla i ostalih proizvoda (aditivi, sirilo, začin i dr.)
° Bakteriološki pregled mesa i organa kod prinudnih klanja
° Bakteriološki pregled na uzroke kvarenja
° Parazitološki pregled mesa riba
° Bakteriološki pregled meda i proizvoda
° Dokazivanje antibiotika u životnim namirnicama
° Dokazivanje sulfonamida u životnim namirnicama
° Dokazivanje prisustva inhibitornih materija u namirnicama
° Ispitivanje dejstva dezinficijensa po jednom soju bakterija
° Mikrobioloski pregled vode
° Mikrobiološki pregled rečnih i otpadnih voda
° Dokazivanje antibiotika i sulfonamida u medu i proizvodima

Vrsta uzorka: hrana za životinje

° Određivanje ukupnog broja mikroorganizama ®
° Utvrđivanje Salmonella vrsta (izolacija, identifikacija, horizontalna metoda) ®
° Određivanje broja plesni i kvasaca ®
° Izolacija i identifikacija Listeria monocytogenes ®
° Pregled na patogene sulfitoredukujućih klostridija
° Mikrobioloski pregled stočne hrane po Pravilniku
° Mikroskopija stočne hrane
° Organoleptička svojstva stočne hrane
° Strane primese u stočnoj hrani
° Pregled na saprofitske bakterije - kvalitativan i kvantitativan
° Pregled na patogene aerobe
° Mlečno kiselinske bakterije - kvalitativno i kvantitativno
° Određivanje antibiotika mikrobiološkom metodom
° Određivanje sulfonamida mikrobiološkom metodom

Vrsta uzorka: pijaće, površinske i otpadne vode

° Određivanje ukupnog broja mezofilnih bakterija u 1ml ®
° Određivanje ukupnih koliformnih bakterija ®
° Dokazivanje koliformnih bakterija fekalnog porekla ®
° Dokazivanje streptokoka fekalnog porekla ®
° Dokazivanje Proteus vrsta ®
° Dokazivanje sulforedukujućih sporogenih anaeroba ®
° Dokazivanje prisustva Pseudomonas aeruginosa ®® - akreditovana