___VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT - KRALjEVO
Pretraga:
ENG SRB

USLUGE - SEROLOšKA ISPITIVANJA


Vrsta uzorka: kl. materijal

° Prisustvo antitela protiv virusa Newcastle bolesti (heminhibicija) ®
° Prisustvo antitela protiv virusa sindroma pada nosivosti (heminhibicija) ®
° Prisustvoantitela protiv izazivača tifusaživine (brza krvna aglutinacija) ®
° Prisustvo antitela protiv Brucella sp. (BAB, iELISA, cELISA) ®
° Prisustvo Bacillus anthracis (izolacija, identifikacija, Ascoli precipitacija) ®
° Prisustvo antitela protiv virusa infektivne anemije kopitara (AGID- Coggins test) ®
° Prisustvo antitela protiv virusa enzootske leukoze goveda (iELISA) ®
° Prisustvo antitela protiv virusa IBR/IPV (iELISA) ®
° Prisustvo antitela protiv virusa plavog jezika (iELISA) ®
° Prisustvo antitela protiv virusa Gumboro bolesti(iELISA, AGID) ®
° Prisustvo antitela protiv virusa infektivnog bronhitisa živine (iELISA) ®
° Prisustvo antitela protiv virusa avijarne influence (iELISA) ®
° Prisustvo antitela protiv virusa infektivne anemije pilića (iELISA) ®
° Mikroaglutinacija
° Klasiča aglutinacija
° RVK
° Hemoaglutinacija
° Direktna imunofluorescencija (dIF)
° Indirektna imunofluorescencija (iIF)
° Florescentna polarizacija (Brucella spp.)
° Aglutinacija (Mycoplasmae)
° Dokazivanje At Mycoplasmae i Ureoplasmae (humani serum)
° Prisustvo antitela protiv Leptosira spp. (mikroaglutinacija - liza)® - akreditovana