___VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT - KRALjEVO
Pretraga:
ENG SRB

USLUGE - HEMIJSKA ISPITIVANJA


Vrsta uzorka: namernice

° Određivanje pepela (gravimetrijski) ®
° Određivanje vode sušenjem (gravimetrijski) ®
° Određivanje ukupne/slobodne mastipo Soxhletu (gravimetrijski) ®
° Nitriti (spektrofotometrijski) ®
° Određivanje sadržaja hlorida (volumetrijsi) ®
° Određivanje ukupnog fosfora (spektrofotometrijski) ®
° Određivanje sadržaja proteina metodom po Kjeldahl-u (volumetrijski) ®
° Određivanje sadržaja hidroksiprolina (spektrofotometrijski) ®
° Mast po Gerber-u kodmleka proizvoda od mleka(acidobutirometrijski) ®
° Natrijum-hlorid po Wolhard-u ®
° Slobodne masne kiseline (volumetrijski) ®
° Određivanje kiselinskog stepena ®
° Saponifikacioni broj (volumetrijski) ®
° Peroksidni broj (volumetrijski) ®
° Redukujući šećeri (volumetrijski) ®
° Određivanje HMF(spektrofotometrijski) ®
° Određivanje aktivnosti dijastaze(spektrofotometrijski) ®
° Saharoza (volumetrijski) ®
° Materije nerastvorljive u vodi (gravimetrijski) ®
° Određivanjesadržaja Na, K, Ca Mg AAS ®
° Određivanjesadržaja Se AAS ®
° Određivanjesadržaja Co, Ni, Cr AAS ®
° Određivanje sadržaja Hg ,As, Cd,Pb AAS ®
° Određivanje sadržaja N deo 1: metodom po Kjeldal-u (volumetrijski) ®
° Određivanje aktivnosti diastaze (spektrofotometrijski) ®
° Određivanje vode u medu (refraktometrijski) ®
° Dokazivanje lipohromatoze po Martinu
° Dokazivanje tirozinskih kristala sa KOH
° Dokazivanje lipohromatoze po Martinu
° Dokazivanje tirozinskih kristala sa KOH
° Određivanje % sira, džema, voća u bureku
° Isparljive materije
° Nitrati
° Amonijak slobodan
° Belančevine svarljive - čiste
° Fosfati dodati - hromatografski kvalitativno
° Fosfati dodati - hromatografski kvantitativno
° Mast kod maslaca
° Ispitivanje falsifikovanja maslaca
° pH direktno
° pH ekstrakcijom
° Određivanje pH u jogurtu, pavlaci i siru (direkta potenciometrija)
° Skrob kvalitativno
° Skrob po Majerhofer-u i Grossfeld-u
° Slobodne masne kiseline - direktno
° Slobodne masne kiseline ekstrakcijom nečistoće u masti
° Utvrđivanje falsifikata sirovog mleka u pogledu količine dodate vode
° Kiselinski broj u vosku
° Estarski broj u vosku
° Saponifikacioni broj u vosku
° TBK test
° Jodni broj po Hanušu
° Tačka topljenja masti
° Proba na fosfatazu, Krajsova reakcija
° Određivanje šećera, dodatih šećera
° Laktoza
° Određivanje HMF -HPLC
° Materije koje se ekstrahuju u alkoholu
° Mehaničke nečistoće – strane primese
° Određivanje antioksidansa
° Održivost masti
° Lipohromatoza, žučne boje
° Amonijak kod sireva
° Rastvorljivost mleka u prahu
° Hemijske konstante - peroksidni broj u mleku
° Proba na peroksidazu po Štrok-u
° Jačina sirila
° Viskozitet
° Kazeinski N
° Nekazeinski N
° Neproteinski N
° Karbonati i bikarbonati u mleku
° Formaldehid u mleku
° Natrijum-meta-bisulfit u mleku
° Proba na kalijumbihromat
° Organohlorni insekticidi-gasnom hromatografijom
° Organofosforni insekticidi-gasnom hromatografijom
° Herbicidi-gasnom hromatografijom
° Polihlorovani bifenili (PCB)
° Polenova analiza meda

Vrsta uzorka: hrana za životinje

° Određivanje procenta vlage (gravimetrijski) ®
° Određivanje % sirove celuloze (gravimetrijski) ®
° Određivanje % pepela (gravimetrijski) ®
° Određivanje % sirove masti po Sokslet-u ®
° Određivanje % belančevina (volumetrijski) ®
° Određivanje % hlorida rastvorljivih u vodi (spektrofotometrijski) ®
° Određivanje kiselinskog stepena (volumetrijski) ®
° Određivanje % P (spektrofotometrijski) ®
° Određivanje sadržaja Hg, As,Cd, Pb AAS ®
° Određivanje sadržaja Se ®
° Određivanje sadržaja Cd, Ni, Cr AAS ®
° Određivanje sadržaja Mn, Cu, Zn, Fe , Na, K, Ca, Mg AAS ®
° Određivanje sadržaja Ma, Fe, Zn, Cu, Na, K, Ca, Mg AAS ®
° Određivanje % pepela nerastvornog u HCl (gravimetrijski) ®
° Određivanje % masti po Grosfeld-u
° Svarljivi proteini %
° Određivanje % Ca
° Određivanje ureje
° Određivanje aktivnosti ureaze
° Kvantitativno određivanje karotina
° Kvantitativno određivanje vitamina A, E, D (HPLC)
° Kvantitativno određivanje vitamina B,B2,B6,B12 (HPLC)
° Određivanje ukupne kiselosti
° Kvantitativno određivanje isparljivih kiselina kod silaže
° Određivanje neproteinskog N
° Pesticidi u stočnoj hrani
° Kvantitativno odrđivanje aminokiselina - HPLC
° Kvantitativno određivanje antibiotika (HPLC)
° Kvantitativno određivanje sulfonamida (HPLC)
° Kvantitativno određivanje kokcidiostatika (HPLC)
° Određivanje mikotoksina
° Kvalitativno odredjivanje alkaloida
° Kvantitativno odredjivanje kreozana

Vrsta uzorka: pijaće, površinske i otpadne vode

° Određivanje pH (direktna potenciometrija) ®
° Nitriti kao N (spektrofotometrijski) ®
° Nitrati kao N (spektrofotometrijski) ®
° Određivanje sadržaja amonijaka (spektrofotometrijski sa Nesslerovim reagensom) ®
° Određivanje hlorida (volumetrijski) ®
° Određivanje sadržaja Pb, Ni, Mn, Cr, Cu, Zn, Fe, K,Na, Ca, Mg AAS ®
° Određivanje sadržaja As AAS ®
° Hg AAS ®
° Cd AAS ®
° Utrošak KMnO4 (volumetrijski) ®
° Rastvoreni kiseonik
° Sedimentne materije
° Suspendovane materije
° Vodonik sulfid
° Cijanidi
° Arsen
° Boja, miris, ukus, temperatura
° Mutnoća
° Rezidualni hlor
° Amonijak ukupni kao N
° Azot ukupni
° Hlor slobodan
° Ugljen dioksid
° Ukupna tvrdoća
° Ostatak isparenja
° Ostatak posle žarenja
° Sulfati kao SO4
° Fenolna jedinjenja kao fenoli
° Fosfati neorganski kao P
° Kalcijum kao Ca
° Mineralna ulja
° Vodonik kao H2S
° Al ASS
° Se HAAS
° Cijanidi
° Određivanje anjona jon selektivnim elektrodama
° Rastvoreni kiseonik
° Deterdženti
° Elektroprovodljivost
° BPK - 5
° Aciditet, alkalitet
° Karbonatna tvrdoća
° Biohemijska potrošnja kiseonika
° Hemiska potrošnja kiseonika
° Ukupne taložne materije
° Elektroprovodljivost® - akreditovana