U okviru laboratorije kao posebna organizaciona jedinica funkcioniše prijemno odeljenje. Prevashodna uloga ovog odeljenja je prijem materijala i uzorkovanje na terenu čime se obezbeđuje da u laboratoriju uđe po kvalitetu i kvantitetu odgovarajući uzorak. U prijemnom odeljenju vrši se priprema hranljivih podloga i pranje i sterilizacija laboratorijskog posuđa i instrumenata što ima za cilj obezbeđenje elementarnih uslova za nesmetan i kontinuiran rad laboratorije.

Zaposleni u odeljenju: