Ispitivanja hrane, hrane za životinje i uzoraka sa površina
Ispitivanja biološkog materijala poreklom od životinja
Zdravstvena zaštita domaćih i divljih životinja
Promet lekova
Upravljanje otpadom

PREGLED USLUGA
 • Pato-morfološka ispitivanja

  Vrsta uzorka: kl. materijal

  • Sekcija leša
  • Pato-anatomski pregled
  • Pato-histološki preparat
 • Bakteriološka ispitivanja

  Vrsta uzorka: kl. materijal


  ° Izolacija identifikacija Salmonellae vrsta ® 
  ° Prisustvo uzročnika američke kuge pčelinjeg legla (mikroskopski,izolacija, identifikacija) ® 
  ° Kompletno aerobno ispitivanje materijala 
  ° Kompletno anaerobno ispitivanje materijala 
  ° Kompletno mikro aerofilno ispitivanje materijala 
  ° Identifikacija i tipizacija bakterija-klasična 
  ° Identifikacija i tipizacija bakterija – aglutinacija 
  ° Identifikacija i tipizacija bakterija – API A 
  ° Identifikacija i tipizacija bakterija – API E 
  ° Identifikacija i tipizacija bakterija – API sistem 
  ° Antibiogram-za aerobe 
  ° Antibiogram – za anaerobe 
  ° Bakteriološki pregled mleka na mastite (ZPV) 
  ° Bakteriološki pregled TBC 
  ° Bakteriološki pregled – brisevi 
  ° Bakteriološki pregled – sperme – spermokultura – materična sluz 
  ° Određivanje ukupnog broja aerobnih mikroorganizama u semenu 
  ° Bakteriološki pregled – urina – urinokultura 
  ° BBL Cristal Sistem
  ° Bakteriološki pregled – feces 
  ° Bakteriološki pregled – pčele 
  ° Hemokultura – aerobno 
  ° Hemokultura – anaerobno 
  ° Izolacija i determinacija gljivica i plesni 
  ° Bakteriološki pregled na antraks 
  ° Bakteriološki pregled jaja i embrioniranih jaja 
  ° Identifikacija Listeria monocytogenes 
  ° Izolacija identifikacija Pasteurella vrsta 

  Vrsta uzorka: namernice


  ° Utvrđivanje prisustva sulfitoredukujućih klostridije ® 
  ° Utvrđivanje prisustva Salmonella vrsta ® 
  ° Utvrđivanje prisustva Proteus vrsta ® 
  ° Utvrđivanje prisustva E . coli ® 
  ° Utvrđivanje ukupnog broja bakterija u 1 gr ® 
  ° Utvrđivanje ukupnog broja lipolitičkih mikroorganizama ® 
  ° Utvrđivanje ukupnog broja aerobnih sporogenih bakterija ® 
  ° Utvrđivanje prisustva koagulaza pozitivnih stafilokoka ® 
  ° Utvrđivanje ukupnog broja kvasaca i plesni ® 
  ° Dokazivanje antibiotika u mleku metodom po Charm MRL ® 
  ° Utvrdjivanje broja somatskih ćelija u mleku ® 
  ° Određivanje broja mikroorganizama iz briseva ® 
  ° Određivanje broja enterobakterija iz briseva ® 
  ° Utvrđivanje prisustva Listeria monocytogenes ® 
  ° Organoleptički pregled namirnica 
  ° Izolacija i determinacija plesni i kvasaca 
  ° Utvrđivanje ukupnog broja laktobacila
  ° Utvrđivanje prisustva Campylobacter spp 
  ° Utvrđivanje prisustva Bacilus cereus 
  ° Bakteriološki pregled namernica animalnog porekla i ostalih proizvoda (aditivi, sirilo, začin i dr.) 
  ° Bakteriološki pregled mesa i organa kod prinudnih klanja 
  ° Bakteriološki pregled na uzroke kvarenja 
  ° Parazitološki pregled mesa riba
  ° Bakteriološki pregled meda i proizvoda 
  ° Dokazivanje antibiotika u životnim namirnicama 
  ° Dokazivanje sulfonamida u životnim namirnicama 
  ° Dokazivanje prisustva inhibitornih materija u namirnicama 
  ° Ispitivanje dejstva dezinficijensa po jednom soju bakterija 
  ° Mikrobioloski pregled vode 
  ° Mikrobiološki pregled rečnih i otpadnih voda 
  ° Dokazivanje antibiotika i sulfonamida u medu i proizvodima 

  Vrsta uzorka: hrana za životinje


  ° Određivanje ukupnog broja mikroorganizama ® 
  ° Utvrđivanje Salmonella vrsta (izolacija, identifikacija, horizontalna metoda) ® 
  ° Određivanje broja plesni i kvasaca ® 
  ° Izolacija i identifikacija Listeria monocytogenes ® 
  ° Pregled na patogene sulfitoredukujućih klostridija 
  ° Mikrobioloski pregled stočne hrane po Pravilniku 
  ° Mikroskopija stočne hrane 
  ° Organoleptička svojstva stočne hrane 
  ° Strane primese u stočnoj hrani 
  ° Pregled na saprofitske bakterije – kvalitativan i kvantitativan 
  ° Pregled na patogene aerobe 
  ° Mlečno kiselinske bakterije – kvalitativno i kvantitativno 
  ° Određivanje antibiotika mikrobiološkom metodom 
  ° Određivanje sulfonamida mikrobiološkom metodom 

  Vrsta uzorka: pijaće, površinske i otpadne vode


  ° Određivanje ukupnog broja mezofilnih bakterija u 1ml ® 
  ° Određivanje ukupnih koliformnih bakterija ® 
  ° Dokazivanje koliformnih bakterija fekalnog porekla ® 
  ° Dokazivanje streptokoka fekalnog porekla ® 
  ° Dokazivanje Proteus vrsta ® 
  ° Dokazivanje sulforedukujućih sporogenih anaeroba ® 
  ° Dokazivanje prisustva Pseudomonas aeruginosa ® 


  ® – akreditovana

 • Parazitološka ispitivanja

  Vrsta uzorka: kl. materijal


  ° Pregled na trihinelozu metodom kompresije ® 
  ° Pregled na trihinelozu metodom digestije ® 
  ° Pregled pčela na varozu (mikroskopski) ® 
  ° Pregled pčela na nozemozu (mikroskopski) ® 
  ° Koprološki pregled-nativan 
  ° Nativni preparat na kokcidije 
  ° Određivanje jačine invazije (kvanti. metodom sedimentacije i flotacije) 
  ° Pregled krvnih razmaza 
  ° Pregled kutanih isečaka na ektoparazite 
  ° Pregled na ektoparazite živine 
  ° Determinacija parazita iz digestivnog trakta
  ° Determinacija paramfistomida po metodi Nesmark 
  ° Pregled na prisustvo parazita u mesu 
  ° Trihineloza – IF sa titracijom 
  ° Determinacija parazita
  ° Pregled pčela na tropilelozu 
  ° Pregled pčela na etiniozu 
  ° Dijagnostika toksoplazmoze – IF sa titracijom 
  ° Dijagnostika ehinokokoze – IF sa titracijom 
  ° Pregled uzoraka krvi na dirofilariozu 
  ° Pregled uzoraka krvi pasa na babezielozu i erlihiolozu 
  ° Pregled pčela na akarozu (mikroskopski) 


  ® – akreditovana

 • Serološka ispitivanja

  Vrsta uzorka: kl. materijal


  ° Prisustvo antitela protiv virusa Newcastle bolesti (heminhibicija) ® 
  ° Prisustvo antitela protiv virusa sindroma pada nosivosti (heminhibicija) ® 
  ° Prisustvoantitela protiv izazivača tifusaživine (brza krvna aglutinacija) ® 
  ° Prisustvo antitela protiv Brucella sp. (BAB, iELISA, cELISA) ® 
  ° Prisustvo Bacillus anthracis (izolacija, identifikacija, Ascoli precipitacija) ® 
  ° Prisustvo antitela protiv virusa infektivne anemije kopitara (AGID- Coggins test) ® 
  ° Prisustvo antitela protiv virusa enzootske leukoze goveda (iELISA) ® 
  ° Prisustvo antitela protiv virusa IBR/IPV (iELISA) ® 
  ° Prisustvo antitela protiv virusa plavog jezika (iELISA) ® 
  ° Prisustvo antitela protiv virusa Gumboro bolesti(iELISA, AGID) ® 
  ° Prisustvo antitela protiv virusa infektivnog bronhitisa živine (iELISA) ® 
  ° Prisustvo antitela protiv virusa avijarne influence (iELISA) ® 
  ° Prisustvo antitela protiv virusa infektivne anemije pilića (iELISA) ® 
  ° Mikroaglutinacija 
  ° Klasiča aglutinacija 
  ° RVK 
  ° Hemoaglutinacija 
  ° Direktna imunofluorescencija (dIF) 
  ° Indirektna imunofluorescencija (iIF) 
  ° Florescentna polarizacija (Brucella spp.) 
  ° Aglutinacija (Mycoplasmae)
  ° Dokazivanje At Mycoplasmae i Ureoplasmae (humani serum) 
  ° Prisustvo antitela protiv Leptosira spp. (mikroaglutinacija – liza) 


  ® – akreditovana

 • Virusološka ispitivanja

  Vrsta uzorka: kl. materijal


  ° Prisustvo antigena virusa besnila (direktna imunofluorescencija) ® 
  ° Izolacija virusa na embrioniranim jajima 
  ° Imunohromatografski test (AI, besnilo) 


  ® – akreditovana

 • Hemijska ispitivanja

  Vrsta uzorka: namernice


  ° Određivanje pepela (gravimetrijski) ® 
  ° Određivanje vode sušenjem (gravimetrijski) ® 
  ° Određivanje ukupne/slobodne mastipo Soxhletu (gravimetrijski) ® 
  ° Nitriti (spektrofotometrijski) ® 
  ° Određivanje sadržaja hlorida (volumetrijsi) ® 
  ° Određivanje ukupnog fosfora (spektrofotometrijski) ® 
  ° Određivanje sadržaja proteina metodom po Kjeldahl-u (volumetrijski) ® 
  ° Određivanje sadržaja hidroksiprolina (spektrofotometrijski) ® 
  ° Mast po Gerber-u kodmleka proizvoda od mleka(acidobutirometrijski) ® 
  ° Natrijum-hlorid po Wolhard-u ® 
  ° Slobodne masne kiseline (volumetrijski) ® 
  ° Određivanje kiselinskog stepena ® 
  ° Saponifikacioni broj (volumetrijski) ® 
  ° Peroksidni broj (volumetrijski) ® 
  ° Redukujući šećeri (volumetrijski) ® 
  ° Određivanje HMF(spektrofotometrijski) ® 
  ° Određivanje aktivnosti dijastaze(spektrofotometrijski) ® 
  ° Saharoza (volumetrijski) ® 
  ° Materije nerastvorljive u vodi (gravimetrijski) ® 
  ° Određivanjesadržaja Na, K, Ca Mg AAS ® 
  ° Određivanjesadržaja Se AAS ® 
  ° Određivanjesadržaja Co, Ni, Cr AAS ® 
  ° Određivanje sadržaja Hg ,As, Cd,Pb AAS ® 
  ° Određivanje sadržaja N deo 1: metodom po Kjeldal-u (volumetrijski) ® 
  ° Određivanje aktivnosti diastaze (spektrofotometrijski) ® 
  ° Određivanje vode u medu (refraktometrijski) ® 
  ° Dokazivanje lipohromatoze po Martinu 
  ° Dokazivanje tirozinskih kristala sa KOH 
  ° Dokazivanje lipohromatoze po Martinu 
  ° Dokazivanje tirozinskih kristala sa KOH 
  ° Određivanje % sira, džema, voća u bureku 
  ° Isparljive materije 
  ° Nitrati 
  ° Amonijak slobodan 
  ° Belančevine svarljive – čiste 
  ° Fosfati dodati – hromatografski kvalitativno 
  ° Fosfati dodati – hromatografski kvantitativno 
  ° Mast kod maslaca 
  ° Ispitivanje falsifikovanja maslaca 
  ° pH direktno 
  ° pH ekstrakcijom 
  ° Određivanje pH u jogurtu, pavlaci i siru (direkta potenciometrija) 
  ° Skrob kvalitativno 
  ° Skrob po Majerhofer-u i Grossfeld-u 
  ° Slobodne masne kiseline – direktno 
  ° Slobodne masne kiseline ekstrakcijom nečistoće u masti 
  ° Utvrđivanje falsifikata sirovog mleka u pogledu količine dodate vode 
  ° Kiselinski broj u vosku 
  ° Estarski broj u vosku 
  ° Saponifikacioni broj u vosku 
  ° TBK test 
  ° Jodni broj po Hanušu 
  ° Tačka topljenja masti 
  ° Proba na fosfatazu, Krajsova reakcija 
  ° Određivanje šećera, dodatih šećera 
  ° Laktoza 
  ° Određivanje HMF -HPLC 
  ° Materije koje se ekstrahuju u alkoholu 
  ° Mehaničke nečistoće – strane primese 
  ° Određivanje antioksidansa 
  ° Održivost masti 
  ° Lipohromatoza, žučne boje 
  ° Amonijak kod sireva 
  ° Rastvorljivost mleka u prahu 
  ° Hemijske konstante – peroksidni broj u mleku 
  ° Proba na peroksidazu po Štrok-u 
  ° Jačina sirila 
  ° Viskozitet 
  ° Kazeinski N 
  ° Nekazeinski N 
  ° Neproteinski N 
  ° Karbonati i bikarbonati u mleku 
  ° Formaldehid u mleku 
  ° Natrijum-meta-bisulfit u mleku 
  ° Proba na kalijumbihromat 
  ° Organohlorni insekticidi-gasnom hromatografijom 
  ° Organofosforni insekticidi-gasnom hromatografijom 
  ° Herbicidi-gasnom hromatografijom 
  ° Polihlorovani bifenili (PCB) 
  ° Polenova analiza meda 

  Vrsta uzorka: hrana za životinje


  ° Određivanje procenta vlage (gravimetrijski) ® 
  ° Određivanje % sirove celuloze (gravimetrijski) ® 
  ° Određivanje % pepela (gravimetrijski) ® 
  ° Određivanje % sirove masti po Sokslet-u ® 
  ° Određivanje % belančevina (volumetrijski) ® 
  ° Određivanje % hlorida rastvorljivih u vodi (spektrofotometrijski) ® 
  ° Određivanje kiselinskog stepena (volumetrijski) ® 
  ° Određivanje % P (spektrofotometrijski) ® 
  ° Određivanje sadržaja Hg, As,Cd, Pb AAS ® 
  ° Određivanje sadržaja Se ® 
  ° Određivanje sadržaja Cd, Ni, Cr AAS ® 
  ° Određivanje sadržaja Mn, Cu, Zn, Fe , Na, K, Ca, Mg AAS ® 
  ° Određivanje sadržaja Ma, Fe, Zn, Cu, Na, K, Ca, Mg AAS ® 
  ° Određivanje % pepela nerastvornog u HCl (gravimetrijski) ® 
  ° Određivanje % masti po Grosfeld-u 
  ° Svarljivi proteini % 
  ° Određivanje % Ca 
  ° Određivanje ureje 
  ° Određivanje aktivnosti ureaze 
  ° Kvantitativno određivanje karotina 
  ° Kvantitativno određivanje vitamina A, E, D (HPLC) 
  ° Kvantitativno određivanje vitamina B,B2,B6,B12 (HPLC) 
  ° Određivanje ukupne kiselosti 
  ° Kvantitativno određivanje isparljivih kiselina kod silaže 
  ° Određivanje neproteinskog N 
  ° Pesticidi u stočnoj hrani 
  ° Kvantitativno odrđivanje aminokiselina – HPLC 
  ° Kvantitativno određivanje antibiotika (HPLC) 
  ° Kvantitativno određivanje sulfonamida (HPLC) 
  ° Kvantitativno određivanje kokcidiostatika (HPLC) 
  ° Određivanje mikotoksina
  ° Kvalitativno odredjivanje alkaloida 
  ° Kvantitativno odredjivanje kreozana 

  Vrsta uzorka: pijaće, površinske i otpadne vode


  ° Određivanje pH (direktna potenciometrija) ® 
  ° Nitriti kao N (spektrofotometrijski) ® 
  ° Nitrati kao N (spektrofotometrijski) ® 
  ° Određivanje sadržaja amonijaka (spektrofotometrijski sa Nesslerovim reagensom) ® 
  ° Određivanje hlorida (volumetrijski) ® 
  ° Određivanje sadržaja Pb, Ni, Mn, Cr, Cu, Zn, Fe, K,Na, Ca, Mg AAS ® 
  ° Određivanje sadržaja As AAS ® 
  ° Hg AAS ® 
  ° Cd AAS ® 
  ° Utrošak KMnO4 (volumetrijski) ® 
  ° Rastvoreni kiseonik 
  ° Sedimentne materije 
  ° Suspendovane materije 
  ° Vodonik sulfid 
  ° Cijanidi 
  ° Arsen 
  ° Boja, miris, ukus, temperatura 
  ° Mutnoća 
  ° Rezidualni hlor 
  ° Amonijak ukupni kao N 
  ° Azot ukupni 
  ° Hlor slobodan 
  ° Ugljen dioksid 
  ° Ukupna tvrdoća 
  ° Ostatak isparenja 
  ° Ostatak posle žarenja 
  ° Sulfati kao SO4 
  ° Fenolna jedinjenja kao fenoli 
  ° Fosfati neorganski kao P 
  ° Kalcijum kao Ca 
  ° Mineralna ulja 
  ° Vodonik kao H2S 
  ° Al ASS 
  ° Se HAAS 
  ° Cijanidi 
  ° Određivanje anjona jon selektivnim elektrodama 
  ° Rastvoreni kiseonik 
  ° Deterdženti 
  ° Elektroprovodljivost 
  ° BPK – 5 
  ° Aciditet, alkalitet 
  ° Karbonatna tvrdoća 
  ° Biohemijska potrošnja kiseonika 
  ° Hemiska potrošnja kiseonika 
  ° Ukupne taložne materije 
  ° Elektroprovodljivost 


  ® – akreditovana

 • Molekularne metode

  Vrsta uzorka: kl. materijal


  ° Identifikacija genoma virusa aviarne influence (Real Time PCR) ® 
  ° Identifikacija genoma virusa Newcastle bolesti (RT-PCR) ® 
  ° Identifikacija genoma BVD virusa goveda (RT-PCR) ® 
  ° Identifikacija genoma IBR/IPV virusa(Real Time PCR) ® 
  ° Identifikacija genoma virusa plavog jezika (Real Time PCR) ® 
  ° Identifikacija genoma Salmonellae vrsta 
  ° Identifikacija genoma Campylobacter vrsta 
  ° Identifikacija genoma Mycorbacterium vrsta (M. bovis, M. paratuberculosis, M. avium) 
  ° Identifikacija genoma Brucella vrsta 
  ° Identifikacija genoma Mycoplasma vrsta (ptice, goveda) 
  ° Identifikacija genoma Chlamydiae vrsta (kod ptica) 
  ° Identifikacija genoma virusa influence svinja
  ° Identifikacija genoma virusa infuence svinja pandemijski A H1N1 
  ° Identifikacija genoma virusa Gumboro bolesti 
  ° Identifikacija genoma virusa infektivnog bronhitisa živine 
  ° Identifikacija genoma West Nile virusa 
  ° Identifikacija genoma virusa klasične kuge svinja
  ° Identifikacija genoma PRRS virusa svinja 
  ° Identifikacija genoma Circo2 virusa svinja 
  ° Identifikacija genoma Parvo virusa svinja 
  ° Identifikacija genoma virusa Aujeckijeve bolesti svinja 
  ° Identifikacija genoma PI-3 virusa goveda 
  ° Identifikacija genoma respiratornog sincicijalnog virusa goveda 
  ° Identifikacija genoma virusa zarazne ektime ovaca 
  ° Sekvenciranje genomskih fragmenata 
  ° Identifikacija genoma uzročnika američke kuge pčelinjeg legla 
  ° Identifikacija genoma Nosemae spp. 


  ® – akreditovana

 • Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija

  ° Dezinfekcija objekata i opreme 
  ° Dezinfekcija transportnih sredstava (automobili, kamioni, vagoni) 
  ° Dezinsekcija objekata
  ° Dezinsekcija otvorenih površina sa zemlje 
  ° Priprema stočarskih objekata za useljenje 
  ° Eutanazija životinja 
  ° Neškodljivo uklanjanje leševa 


  ® – akreditovana

 • Ostale usluge

  ° Tuberkulinizacija životinja (u karantinu) 
  ° Retuberkulinizacija goveda i svinja 
  ° Ekspertiza na terenu 
  ° Uzorkovanje životnih namirnica 
  ° Uzorkovanje stočne hrane 
  ° Uzorkovanje otpadnih voda
  ° Uzorkovanje vode za piće
  ° Uzorkovanje briseva 
  ° Uzorkovanje kliničkog materijala 
  ° Davanje stručnog mišljenja 
  ° Ekspertiza 
  ° Stručna edukacija 
  ° Uvođenje, implementacija i održavanje HACCP sistema 
  ° Konsalting u oblasti zdravstvene zaštite životinja, stočarske proizvodnje, proizvodnji stočne hrane i proizvoda životinjskog porekla 
  ° Distribucija vakcina i dijagnostičkih sredstava 
  ° Promet lekova, pomoćnih lekovitih sredstava i veterinarske opreme na veliko i malo. 


  ® – akreditovana