Vrsta uzorka: kl. materijal


° Izolacija identifikacija Salmonellae vrsta ® 
° Prisustvo uzročnika američke kuge pčelinjeg legla (mikroskopski,izolacija, identifikacija) ® 
° Kompletno aerobno ispitivanje materijala 
° Kompletno anaerobno ispitivanje materijala 
° Kompletno mikro aerofilno ispitivanje materijala 
° Identifikacija i tipizacija bakterija-klasična 
° Identifikacija i tipizacija bakterija – aglutinacija 
° Identifikacija i tipizacija bakterija – API A 
° Identifikacija i tipizacija bakterija – API E 
° Identifikacija i tipizacija bakterija – API sistem 
° Antibiogram-za aerobe 
° Antibiogram – za anaerobe 
° Bakteriološki pregled mleka na mastite (ZPV) 
° Bakteriološki pregled TBC 
° Bakteriološki pregled – brisevi 
° Bakteriološki pregled – sperme – spermokultura – materična sluz 
° Određivanje ukupnog broja aerobnih mikroorganizama u semenu 
° Bakteriološki pregled – urina – urinokultura 
° BBL Cristal Sistem
° Bakteriološki pregled – feces 
° Bakteriološki pregled – pčele 
° Hemokultura – aerobno 
° Hemokultura – anaerobno 
° Izolacija i determinacija gljivica i plesni 
° Bakteriološki pregled na antraks 
° Bakteriološki pregled jaja i embrioniranih jaja 
° Identifikacija Listeria monocytogenes 
° Izolacija identifikacija Pasteurella vrsta 

Vrsta uzorka: namernice


° Utvrđivanje prisustva sulfitoredukujućih klostridije ® 
° Utvrđivanje prisustva Salmonella vrsta ® 
° Utvrđivanje prisustva Proteus vrsta ® 
° Utvrđivanje prisustva E . coli ® 
° Utvrđivanje ukupnog broja bakterija u 1 gr ® 
° Utvrđivanje ukupnog broja lipolitičkih mikroorganizama ® 
° Utvrđivanje ukupnog broja aerobnih sporogenih bakterija ® 
° Utvrđivanje prisustva koagulaza pozitivnih stafilokoka ® 
° Utvrđivanje ukupnog broja kvasaca i plesni ® 
° Dokazivanje antibiotika u mleku metodom po Charm MRL ® 
° Utvrdjivanje broja somatskih ćelija u mleku ® 
° Određivanje broja mikroorganizama iz briseva ® 
° Određivanje broja enterobakterija iz briseva ® 
° Utvrđivanje prisustva Listeria monocytogenes ® 
° Organoleptički pregled namirnica 
° Izolacija i determinacija plesni i kvasaca 
° Utvrđivanje ukupnog broja laktobacila
° Utvrđivanje prisustva Campylobacter spp 
° Utvrđivanje prisustva Bacilus cereus 
° Bakteriološki pregled namernica animalnog porekla i ostalih proizvoda (aditivi, sirilo, začin i dr.) 
° Bakteriološki pregled mesa i organa kod prinudnih klanja 
° Bakteriološki pregled na uzroke kvarenja 
° Parazitološki pregled mesa riba
° Bakteriološki pregled meda i proizvoda 
° Dokazivanje antibiotika u životnim namirnicama 
° Dokazivanje sulfonamida u životnim namirnicama 
° Dokazivanje prisustva inhibitornih materija u namirnicama 
° Ispitivanje dejstva dezinficijensa po jednom soju bakterija 
° Mikrobioloski pregled vode 
° Mikrobiološki pregled rečnih i otpadnih voda 
° Dokazivanje antibiotika i sulfonamida u medu i proizvodima 

Vrsta uzorka: hrana za životinje


° Određivanje ukupnog broja mikroorganizama ® 
° Utvrđivanje Salmonella vrsta (izolacija, identifikacija, horizontalna metoda) ® 
° Određivanje broja plesni i kvasaca ® 
° Izolacija i identifikacija Listeria monocytogenes ® 
° Pregled na patogene sulfitoredukujućih klostridija 
° Mikrobioloski pregled stočne hrane po Pravilniku 
° Mikroskopija stočne hrane 
° Organoleptička svojstva stočne hrane 
° Strane primese u stočnoj hrani 
° Pregled na saprofitske bakterije – kvalitativan i kvantitativan 
° Pregled na patogene aerobe 
° Mlečno kiselinske bakterije – kvalitativno i kvantitativno 
° Određivanje antibiotika mikrobiološkom metodom 
° Određivanje sulfonamida mikrobiološkom metodom 

Vrsta uzorka: pijaće, površinske i otpadne vode


° Određivanje ukupnog broja mezofilnih bakterija u 1ml ® 
° Određivanje ukupnih koliformnih bakterija ® 
° Dokazivanje koliformnih bakterija fekalnog porekla ® 
° Dokazivanje streptokoka fekalnog porekla ® 
° Dokazivanje Proteus vrsta ® 
° Dokazivanje sulforedukujućih sporogenih anaeroba ® 
° Dokazivanje prisustva Pseudomonas aeruginosa ® 


® – akreditovana